Hygge kids - Algemene voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de websites www.hygge-kids.be en www.hygge-kids.com met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. Verkoper

Hygge Kids heeft haar maatschappelijke zetel te Holven 158A, 2440 Geel, België en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer: 0673.765.661. Het BTW nummer is: BE 0673.765.661 ("Verkoper").

E-mail: info@hygge-kids.be

3. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

5. Levering

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

6. Verlies en schade door verzending

Hygge Kids kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje wordt verstuurd via een transportfirma en is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

8. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

9. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

10. Verzakingsrecht 

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop binnen de dertig kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. Als je van het verzakingsrecht gebruik wil maken dan stuur je het artikel terug naar Hygge Kids, Holven 158A, 2440 Geel. Het artikel moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Artikelen in geopende verpakkingen of geopende plasticfolie worden niet teruggenomen. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het artikel niet teruggenomen. Wanneer je pakje bij ons retour is gekomen en nagekeken krijg je het bedrag van het geretourneerde product exclusief verzendkosten gecrediteerd.

 

11. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

12. Privacy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteert Hygge Kids de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

13. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.